طرح قالب: مادری زیره رویه

اشتراک :
طرح قالب: مادری زیره رویه
 توقف تولید


طرح قالب: مادری زیره رویه
این مدل بادرب های استاندارد برای فرمی از کارتن که به آن فرم درب و سینی یا زیره رویه گفته می شود و از دوقسمت کاملاً مجزا ساخته می شود، استفاده می شود. این کد ، بدون نیاز به قالب قابل تولید است. طرح فوق بر اساس استاندارد FEFCO، کد 0300 می باشد.