طرح قالب: زیره رویه با یقه

اشتراک :


طرح قالب: زیره رویه با یقه

این مدل از سه قسمت مجزا تشکیل می‌شود، رویه، زیره و یقه یا دیواره. مدل فوق بیشتر برای محصولات حجیم و بزرگ استفاده می‌شود. این مدل بدون نیاز به قالب قابل تولید می باشد.طرح فوق براساس استاندارد FEFCO،کد0310 می‌باشد.