طرح قالب: پوشه ای


طرح قالب: پوشه ای
یک مدل ساده که می شود به عنوان پوشه برای کتاب و کاغذ یا کاوری که اطراف محصول پیچیده می شود از آن استفاده کرد. طرح فوق براساس استاندارد FEFCO، کد0401 می باشد.